Paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

Šiose paslaugų teikimo taisyklėse ir sąlygose pateiktos nuostatos, susijusios su Svetainėje teikiamų paslaugų užsakymo eiga, jų apmokėjimo bei atšaukimo tvarka. Įsigydami paslaugas www.konsus.lt internetinių paslaugų platformoje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su šių Taisyklių nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis. Pažymėtina, jog šios Taisyklės yra juridinę galią turinti sutartis, sudaryta tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo.

Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Paslaugų teikėjas – UAB „Konsauditas“, įm. k. 304584203, PVM mokėtojo kodas LT100011941018, adresas Laisvės al. 42-2, LT-44246 Kaunas.

Svetainės lankytojas – Svetainėje besilankantis ir joje neužsiregistravęs asmuo, kuris neįgyja galimybės užsisakyti mokamų Svetainės paslaugų.

Paslaugų gavėjas – Svetainėje užsiregistravęs veiksnus pilnametis asmuo, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo Svetainėje siūlomomis mokamomis paslaugomis.

Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas šiose taisyklės bendrai vadinami „Šalimis“.

2. Svetainėje teikiamų paslaugų užsakymo eiga

Klientas, norėdamas gauti gyvą konsultaciją, turi pasirinkti tinkamą konsultacijos tipą (telefonu, vaizdo konferencijos programa ar KONSUS padalinyje) ir užpildyti užklausos pateikimo formą (nurodyti tinkamą paslaugos rūšį bei tinkamą veiklos sritį iš atitinkamo pateikto sąrašo, pasirinkti pageidaujamą specialistą ir aprašyti savo situaciją, dėl kurios pageidauja konsultuotis, esant poreikiui, pridėti reikiamus dokumentus). Pateikęs nurodytą informaciją, kitame žingsnyje turi pasirinkti sau tinkamą laisvą konsultacijos datą ir laiką. Galutinei konsultacijos laiko rezervacijai būtina atlikti užsakymo apmokėjimą pasirinktu būdu (banko kortele arba per banką). Atlikdamas užsakymo apmokėjimą, klientas patvirtina, kad jis susipažino, suprato ir sutinka su paslaugos teikimo tvarka ir sąlygomis bei savo užsakymą patvirtina. Apie sėkmingai atliktą užsakymo apmokėjimą, Paslaugų gavėjas informuojamas jo vartotojo paskyroje nurodytu el. paštu. Paslaugų teikėjas, patvirtindamas Paslaugų gavėjo atliktą užsakymą, Paslaugų gavėjui į jo nurodytą el. paštą atsiunčia kalendoriaus nuorodą su rezervuotu konsultacijos laiku. Pasirinkus konsultaciją vaizdo konferencijos programa, Paslaugų gavėjui papildomai atsiunčiama ir nuoroda į vaizdo konferencijos programą. Paslaugų gavėjas, gavęs užsakymo patvirtinimą iš Paslaugų teikėjo, privalo pasirūpinti, jog nurodytu konsultacijos laiku turės ryšio užtikrinimui reikalingas priemones, o konsultacijai vaizdo konferencijos programa – ir veikiantį interneto ryšį.

Klientas, pasirinkęs konsultaciją raštu, turi užpildyti užklausos pateikimo formą (nurodyti tinkamą paslaugos rūšį bei tinkamą veiklos sritį iš atitinkamo pateikto sąrašo ir aprašyti savo situaciją, dėl kurios pageidauja konsultuotis, esant poreikiui, pridėti reikiamus dokumentus). Išsiųsdamas užklausą konsultacijai raštu, Paslaugų gavėjas patvirtina savo sutikimą su paslaugų teikimo sąlygomis ir įsipareigojimą jų laikytis. Paslaugų gavėjui sėkmingai pateikus užklausą KONSUS internetinių paslaugų platformoje, Paslaugų teikėjas su Paslaugų gavėjų susisiekia per 48 val. nuo užklausos gavimo nustatytomis darbo valandomis. Jei paslaugų teikėjui nekyla papildomų klausimų, jis atsako į pateiktą užklausą per 72 val. nuo pateiktos užklausos apmokėjimo nustatytomis darbo valandomis. Užklausoje trūkstant duomenų, Paslaugų teikėjas gali paprašyti juos patikslinti. Galutinai įvertinus Paslaugų gavėjo nurodytus duomenis ir pateiktus dokumentus, Paslaugų teikėjas suformuoja sąskaitą faktūrą su joje nurodyta užsakymo suma. Paslaugų gavėjui, apmokėjus Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą, tęsiamas konsultacijos raštu teikimas. Priešingu atveju, Paslaugų gavėjui per sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą neapmokėjus joje nurodytos sumos, užsakymas yra anuliuojamas per 5 darbo dienas.

Konsultacijos gali būti teikiamos lietuvių, anglų ar rusų kalbomis.

Nuotolinės konsultacijos (teikiamos telefonu ar vaizdo konferencijos programa) nėra įrašomos.

Paslaugų teikėjas teikia konsultacijas, atsižvelgdamas į Paslaugų gavėjo nurodytus duomenis. Paslaugų teikėjas apsiriboja Paslaugų gavėjo pateiktais dokumentais ir informacija, neatlikdamas kokių nors jų teisingumo patikrinimo procedūrų. Paslaugų teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjo pateiktų dokumentų ir duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.Todėl Paslaugų gavėjas suvokia, jog pateikęs netikslius ar neteisingus duomenis, bus pats atsakingas už konsultacijos turinio tikslumą ir teisingumą.

Paslaugų gavėjo asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Svetainėje skelbiamos Privatumo politikos, kuri yra šių Taisyklių sudėtinė dalis.

Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Paslaugų gavėjo jam suteiktos informacijos, kuri laikoma Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sutarties paslaptimi, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

Be išankstinio Paslaugų teikėjo sutikimo draudžiama kopijuoti ar kitaip platinti KONSUS internetinių paslaugų platformoje pateiktą turinį.

3. Svetainėje teikiamų paslaugų kaina ir apmokėjimas

Apmokėjimai KONSUS internetinių paslaugų platformoje gali būti atliekami banko pavedimu, naudojantis bankine kortele, arba grynaisiais pinigais KONSUS biure.

Konsultacija raštu kainuoja nuo 100 eurų, konsultacija nuotoliu arba gyvai, užsisakius per KONSUS e-paslaugų platforma, – nuo 70 eurų. Nuotolinių ar gyvos konsultacijos kaina nurodyta eurais už valandą (minimalus rezervuojamos konsultacijos laikas – 30 min.).

Konsultacijai trukus mažiau nei 30 min., apmokėjimas už nepanaudotą laiką nėra grąžinamas.

Rezervuotu laiku neprisijungus konsultacijai per 15 min nuo konsultacijos laiko pradžios, Paslaugų gavėjo apmokėta konsultacijos suma yra laikoma Paslaugų teikėjo patirtais minimaliais nuostoliais ir Paslaugų gavėjui nėra grąžinama. Jeigu konsultacija neįvyksta dėl kilusių ryšio problemų, bendru Šalių susitarimu paskiriamas kitas konsultacijos laikas ir/ar būdas.

4. Svetainėje pateikto užsakymo atšaukimas

Svetainėje teikiamos gyvosios konsultacijos, užsakyme nustatant konkrečią paslaugų teikimo datą ir laiką, todėl Paslaugų gavėjui nėra suteikiama CK 6.22810 str. 1 d. įtvirtinta teisė atsisakyti Paslaugų sutarties per 14 dienų.

Gyvosios konsultacijos (teikiama telefonu, vaizdo konferencijos programa ar KONSUS padalinyje) rezervaciją galima atšaukti arba perkelti į kitą laiką likus ne mažiau nei 1 d. d. iki numatytos konsultacijos pradžios ir atgauti visą sumokėtą sumą. Priešingu atveju, atšaukus gyvosios konsultacijos rezervaciją likus mažiau nei 1 d. d. iki numatytos konsultacijos pradžios, už ją sumokėta suma nebus grąžinama.

Konsultacijos raštu rezervaciją galima atšaukti tik tokiu atveju, jei Paslaugų teikėjas užsakymo dar nėra pradėjęs vykdyti (apie užsakymo statusą informuojama el. paštu ir svetainės vartotojo paskyroje).

Užsakymo rezervacija gali būti atšaukta šiais būdais:

1. Paslaugų gavėjui atšaukus laiko rezervaciją savo paskyroje.

2. Paslaugų gavėjui tiesiogiai kreipiantis į Paslaugų teikėją jo svetainėje nurodytais kontaktais (el. paštu). Taip pat svetainėje teikiamų konsultacijų rezervacija yra anuliuojama, Paslaugų teikėjui laiku negavus apmokėjimo iš Paslaugų gavėjo. Užsakymo apmokėjimas po konsultacijos suteikimo Paslaugų gavėjui nėra grąžinamas.

5. Ginčų sprendimas

Šalys nesutarimus, kilusius dėl šių Taisyklių nuostatų, sprendžia derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Baigiamosios nuostatos

Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešus Svetainės lankytojui ir Paslaugų gavėjui, keisti Svetainę ir joje nurodytas Paslaugas.

Šioms paslaugų teikimo taisyklėms ir sąlygoms ir pagal jas kylantiems šalių santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja viena kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą ir sutaria dėl tolimesnių veiksmų.

Atnaujinta: 2023-03-31